Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:42 201.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:07 1.38 MB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-11-17 15:53:24 109.06 KB
Mokiniu tarybos nuostatai 2022-11-22 11:13:48 1.38 MB
Isakymas V-1269 172.44 KB
AR_2024-02-02 suvestinė redakcija 338.51 KB
Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazijos nuostatai 343.43 KB
Tvarkos
Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrinimo politika 2021-09-26 10:46:50 1.61 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:46:56 3.14 MB
Savirūpos proceso organizavimas 2021-09-26 10:46:57 577.06 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2024-03-05 17:21:28 211.01 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-09-26 10:57:07 828.14 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-09-26 10:47:16 2.11 MB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:17 392.72 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:18 405.43 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:20 227.94 KB
Pažeidimų aprašas 2021-09-26 10:47:26 2.68 MB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:27 222.81 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 2022-12-01 16:55:13 102.94 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:30 189.78 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje tvarkos aprašas 2022-12-06 10:56:09 199.2 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-12-13 09:57:00 374.58 KB
PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOSIOS DALIES, MOKYTOJO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS 2024-03-05 09:35:43 209.95 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-09-26 10:47:36 291.38 KB
Srautinio mokymo grupės keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:37 112.25 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2024-05-06 11:05:55 567.6 KB
Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka 2021-09-26 10:47:39 119.57 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 82.09 KB
Ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 78.08 KB
Užsienio kalbos lygio keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 139.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 329.67 KB
VDU Atžalyno progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 1.22 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi VDU „Atžalyno“ progimnazijoje tvarka 2022-10-18 09:07:49 102.54 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-04-11 15:36:51 9.47 MB
Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tvarkos aprašas 2022-11-17 15:48:19 121.16 KB
Susikaupimo klasės tvarka 2022-12-08 09:31:20 189.25 KB
1–4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-13 11:12:22 5.37 MB
Socialinės veiklos tvarkos aprašas 2023-06-19 15:47:56 120.23 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-13 14:40:47 387.03 KB
Mokinių mokymosi namuose tvarkos aprašas 2024-03-26 11:54:51 207.1 KB
Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo sistema 2024-02-20 16:46:53 225.74 KB
Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas 319.3 KB
Naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės 456.17 KB
Taisyklės
Inventorizacijos taisyklės 2021-09-26 10:55:48 5.81 MB
Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose 2021-09-26 10:56:05 193.17 KB
Stadiono taisyklės 2021-09-26 10:56:14 192.84 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:29:31 215.67 KB
Nuomininkų naudojimosi sporto sale taisyklės 2022-01-10 14:43:36 258.25 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-02-28 10:40:32 8 MB