Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Neringa Pilipavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto nr. 228

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

14.10 – 16.30

13.40 – 14.10

 

Trečiadienis

8.00 – 8.50

12.00 – 12.30

9.50 – 15.30

Ketvirtadienis

14.10 – 15.30

13.40 – 14.10

 
Penktadienis 8.00 – 9.50 12.00 – 13.00

13.00 - 15.30

Kontaktai Telefonas (8-37) 31 19 68

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinėse klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688), Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 m. m. ugdymo planais, patvirtintais 2021-08-25 d. mokyklos įsakymu Nr. V-98

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30