Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakingos

Vilma Balandaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto Nr. 229

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

9.00 – 11.00

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

13.00 – 16.00

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

13.00 – 16.00
Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

 

Kontaktai Telefonas +370 37 311 968
Mobilusis +370 612 00 979

El. paštas Rašyti

Almantė Šimkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto Nr. 225

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

13.00 – 16.00

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

 

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

 

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

9.00 – 12.00
Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

9.00 – 12.00

Kontaktai Telefonas +370 37 311 968

El. paštas Rašyti

Informacija

 • Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–1309,  2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo", VDU „Atžalyno“ progimnazijos 2023–2024 m. m. ugdymo planu, patvirtintu Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno" progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl VDU „Atžalyno" progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo".
 • Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
 • Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5–8 kl.) apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį.
 • Pagrindinio ugdymo programoje 5–8 klasėse siekiama: orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypač daug dėmesio skiriant mokymuisi mokytis; labiau individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius; didinti ugdymo turinio integraciją siekiant, kad mokiniai geriau suprastų ir galėtų kūrybingai taikyti tai, ką išmoko.
 • Pagrindinio ugdymo programos (I dalies) turinį sudaro šios sritys: kalbinis ugdymas (lietuvių gimtoji kalba; užsienio kalbos: pirmoji užsienio kalba (anglų kalba), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių, prancūzų kalbos); matematinis ugdymas (matematika; informacinės technologijos); gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija, geografija, STEAM); socialinis ugdymas (dorinis ugdymas (etika arba tikyba), istorija, gyvenimo įgūdžiai), meninis ugdymas (dailė, muzika); technologinis ugdymas (technologijos), fizinis ugdymas.
 • Mokiniai gali pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius ar papildomas pamokas, konsultacijas.
 • Į aukštesnę klasę mokiniai keliami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu.
 • Pagrindinis išsilavinimas I dalyje įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programos 5–8 klases ir gavus pažymėjimą.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30