Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Darbo užmokestis

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2022-01-31

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2021-12-31

Vidutinis mėnesinis bruto darbo

uždarbis (Eur)*

   

2020 m.

2021 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1941,87

2191,14

Direktoriaus pavaduotojas ūkio

reikalams

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Mokytojas

7

1098,48

1150,91

Vyresnysis mokytojas

19

1281,28

1387,68

Mokytojas metodininkas

24

1437,92

1481,49

Mokytojas ekspertas

2

1649,12

1718,67

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Psichologas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Specialusis pedagogas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Logopedas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Mokytojo padėjėjas

4

950,40

939,87

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

ITS administratorius

3

1184,48

1283,25

Administratorius

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Raštvedys

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Archyvaras

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Ūkvedys

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Laborantas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Budėtojas

2

607,00

642,00

Valytojas

10

607,00

642,00

Kiemsargis

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Informacija viešinama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunkčiu.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30