Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2023-2025 m. m. 

 

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Lina Sprainienė tėvų atstovė Pirmininkė
2. Daiva Bendaravičienė mokytojų atstovė Sekretorė
3. Laimutė Kraskauskienė mokytojų atstovė narė
4. Sandra Drodvilaitė tėvų atstovė narė
5. Renata Drulienė išorės partnerė narė
6. Dovydas Lisauskas Mokinių atstovas narys
7. Faustina Augaitė Mokinių atstovė narė

 

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
 • pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, mokytojų ir mokinių tarybų nuostatams; inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia progimnazijos bendruomenę progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja progimnazijos kultūrą;
 • vertina progimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia sprendimą dėl ataskaitos progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • renka progimnazijos tarybos narius (išskyrus mokinius) į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestavimo komisiją;
 • teikia siūlymų dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • teikia siūlymų dėl nebiudžetinių lėšų paskirstymo ir panaudojimo;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
 • skatina demokratinių santykių formavimąsi progimnazijoje, inicijuoja progimnazijos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį naujas jo formas, teikia siūlymus progimnazijos vadovams;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų progimnazijos savivaldos institucijų ar progimnazijos vadovų kompetencijai.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30