Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant progimnazijos veiklą; 
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į progimnazijos ir metodinę tarybas, progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestavimo komisiją; 
 • analizuoja, kaip progimnazija vykdo veiklos planus ir ugdymo programas;
 • svarsto ir pagal kompetenciją priima sprendimus dėl progimnazijos ugdymo planų.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30