Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Vadovų pareigybių paskirstymas

Direktorius EGIDIJUS MIKALAJŪNAS (kabineto Nr.122):

 1. bendras vadovavimas ugdymo procesui, strategija ir taktika, progimnazijos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimo ir įgyvendinimo koordinavimas;
 2. ūkinės-finansinės veiklos organizavimas;
 3. mokytojų krūvio pasiskirstymo, papildomo ugdymo valandų, papildomų valandų metodinei veiklai pasiskirstymo priežiūra;
 4. direktoriaus pavaduotojų veiklos priežiūra ir vertinimas;
 5. progimnazijos darbo planavimo organizavimas ir vykdymo priežiūra;
 6. progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių vykdymo priežiūra;
 7. direkcinių pasitarimų organizavimas;
 8. darbo sutarčių sudarymas, nutraukimas, keitimas;
 9. sveikatos priežiūros specialistės ir valgyklos veiklos (mokinių maitinimo) priežiūra;
 10. progimnazijos atstovavimas kitose institucijose;
 11. ryšiai su rėmėjais, materialinės bazės stiprinimas;
 12. bibliotekos aprūpinimas vadovėliais;
 13. vadybinių projektų inicijavimas;
 14. inovacijų paieška, skleidimas;
 15. bendravimas su aukštosiomis mokyklomis, ryšiai su užsienio šalių ir krašto edukacinėmis institucijomis ir mokyklomis;
 16. pedagoginis tėvų švietimas;
 17. tarptautinių projektų vykdymo priežiūra;
 18. progimnazijos savęs įsivertinimo vykdymo priežiūra;
 19. progimnazijos interneto svetainės turinio atnaujinimo priežiūra;
 20. progimnazijos socialinio pedagogo veiklos priežiūra;
 21. mokytojų atestacijos organizavimo priežiūra;
 22. mokytojų tarybos posėdžių organizavimas;
 23. progimnazijos veiklos stebėjimas, tyrimas, ugdymo rezultatų vertinimas;
 24. vidaus kontrolės įgyvendinimo progimnazijoje priežiūra, analizė ir vertinimas už praėjusius metus;
 25. progimnazijos parengimas naujiems mokslo metams, sanitarinių-higieninių sąlygų užtikrinimas;
 26. bibliotekos darbo organizavimas bei priežiūra.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui ALMANTĖ ŠIMKUVIENĖ (kabineto Nr.225):

 1. progimnazijos direktoriaus vadavimas, kai nėra direktoriaus ar progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, paskirto vaduoti biudžetinės švietimo įstaigos direktorių, kai direktoriaus nėra dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių;
 2. ugdymo plano, progimnazijos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimas;
 3. progimnazijos metodinės veiklos koordinavimas;
 4. lietuvių kalbos, muzikos, menų, dorinio ugdymo, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojų bei šių dalykų metodinių grupių veiklos priežiūra, olimpiadų organizavimas;
 5. neformalaus ugdymo organizavimas ir priežiūra, tvarkaraščio sudarymas;
 6. 5–8 klasių vadovų veiklos priežiūra;
 7. 5–6 klasių ugdomojo proceso kuravimas;
 8. mokytojų kvalifikacijos kėlimo bei mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos progimnazijoje organizavimas ir jos įgyvendinimas;
 9. progimnazijos kultūrinių renginių organizavimas;
 10. progimnazijos veiklos įsivertinimo vykdymas;
 11. savo kuruojamose srityse nuolatinė stebėsena, nuolatiniai ir periodiniai vertinimai, rizikos nustatymas, valdymas, rizikos mažinimas nustatant papildomas kontrolės priemones (tobulinant veiklos sričių procesus), informacijos teikimas progimnazijos direktoriui ir kitiems sprendimus priimantiems darbuotojams apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius.
 12. mokinių tarybos veiklos priežiūra;
 13. mokytojų budėjimo pertraukų metu grafiko sudarymas;
 14. progimnazijos interneto svetainės turinio atnaujinimas, priežiūra ir duomenų pateikimas;
 15. mokinių pasiekimų sklaidos vykdymas.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui VILMA BALANDAITĖ (Kabineto Nr.229):

 1. progimnazijos direktoriaus vadavimas, kai direktoriaus nėra dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių;
 2. ugdymo plano, progimnazijos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimas;
 3. tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, smurto, prekybos žmonėmis, nusikalstamumo prevencijos progimnazijoje vykdymo organizavimas ir priežiūra, prevencinis darbas su vaikais ir nepilnamečių privalomas mokymas, kryptingas vaikų užimtumo projektų vykdymas, Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas;
 4. darbas su KELTO ir DIVEMO sistemomis;
 5. pedagogų pamokų pasiskirstymo lentelės paruošimas;
 6. chemijos, biologijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos mokytojų, šių dalykų metodinių grupių veiklos kuravimas ir darbo vertinimas, olimpiadų organizavimas;
 7. mokslo metų pradžios ir pabaigos, pusmetinių ataskaitų paruošimas;
 8. lankomumo 5–8 klasėse apskaitos priežiūra;
 9. duomenų progimnazijos internetiniam puslapiui pateikimas;
 10. pagrindinio ugdymo 7–8 klasių ugdymo proceso kuravimas (pagrindinio ugdymo  I-osios pakopos pažymėjimų išdavimas, standartizuotų testų vykdymo organizavimas);
 11. 5–8 klasių pamokų tvarkaraščio sudarymas;
 12. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Almantės Šimkuvienės pedagoginės veiklos kuravimas;
 13. specialiosios pedagogės, logopedės, mokytojo padėjėjos, psichologės, elektroninio dienyno TaMo administratoriaus veiklos priežiūra;
 14. asmens duomenų apsaugos kontrolė;
 15. informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, tvarkymas.
 16. savo kuruojamose srityse nuolatinė stebėsena ir periodiniai vertinimai, rizikos nustatymas, valdymas, rizikos mažinimas nustatant papildomas kontrolės priemones (tobulinant veiklos sričių procesus), informacijos teikimas progimnazijos direktoriui ir kitiems sprendimus priimantiems darbuotojams apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui NERINGA PILIPAVIČIENĖ (Kabineto Nr.228):

 1. ugdymo plano, progimnazijos strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimas;
 2. 1–8 klasių mokinių priėmimo ir išleidimo iš progimnazijos dokumentų tvarkymas, mokinių duomenų bazės priežiūra ir duomenų suvedimas, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo    I dalies pažymėjimų išdavimas ir atsiskaitymas už juos, 1–8 klasių mokinių asmens bylų priežiūra;
 3. statistinių ataskaitų ŠVIS sistemoje pildymas;
 4. mokymo namuose, savarankiško mokymo organizavimas ir dienynų priežiūra;
 5. pedagogų duomenų bazės priežiūra ir duomenų suvedimas;
 6. duomenų progimnazijos internetiniam puslapiui pateikimas;
 7. 1–4 klasių mokinių pamokų tvarkaraščio sudarymas;
 8. pradinių klasių ir užsienio kalbų mokytojų bei jų metodinės grupės veiklos kuravimas ir darbo vertinimas, olimpiadų organizavimas;
 9. kultūros paso priežiūra;
 10. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programų rengimas, dokumentų tvarkymas.
 11. savo kuruojamose srityse nuolatinė stebėsena ir periodiniai vertinimai, rizikos nustatymas, valdymas, rizikos mažinimas nustatant papildomas kontrolės priemones (tobulinant veiklos sričių procesus), informacijos teikimas progimnazijos direktoriui ir kitiems sprendimus priimantiems darbuotojams apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius.

Direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams ROBERTA NAUJOKAITIENĖ (kabineto Nr.134):

 1. progimnazijos pastatai, inventorius, įrengimai (apskaita, eksploatacija, remontas), remontui skirtų statybinių medžiagų norminio sunaudojimo priežiūra, vadovaujantis „Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais“;
 2. techninių priemonių apskaita ir darbo kontrolė;
 3. progimnazijos energetinio ūkio priežiūra;
 4. techninio personalo darbo organizavimas ir kontrolė, darbo grafikų sudarymas;
 5. darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės ir civilinės saugos užtikrinimas ir priežiūra;
 6. civilinės saugos mokymo planų ir civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimas, civilinės saugos pratybų organizavimas, nuolatinė evakuacinių planų peržiūra;
 7. priešgaisrinės saugos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas, darbuotojų instruktavimas, registravimas instruktavimo žurnaluose;
 8. sanitarinių ir higienos normų laikymosi užtikrinimas;
 9. aprūpinimas ūkinėmis ir kanceliarinėmis prekėmis;
 10. aprūpinimas valstybine simbolika;
 11. nuomojamų patalpų grafikų sudarymas ir priežiūra;
 12. progimnazijos teritorijos tvarkymo priežiūra;
 13. priemonių darbuotojų saugumui ir sveikatos būklei gerinti įgyvendinimas;
 14. viešųjų pirkimų organizavimas, jų dokumentacijos tvarkymas, darbas su CVP IS, pirkimų ir paslaugų sutarčių viešinimas;
 15. gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų, sąskaitų faktūrų registravimas ir pateikimas apmokėjimui per Dokumentų valdymo sistemą (DVS) Kontora BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinei apskaitai“;
 16. savo kuruojamose srityse nuolatinė stebėsena ir periodiniai vertinimai, rizikos nustatymas, valdymas, rizikos mažinimas nustatant papildomas kontrolės priemones (tobulinant veiklos sričių procesus), informacijos teikimas progimnazijos direktoriui ir kitiems sprendimus priimantiems darbuotojams apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius;
 17. progimnazijos direktoriaus vadavimas, kai nėra progimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui, paskirtų vaduoti biudžetinės švietimo įstaigos direktorių, kai direktoriaus nėra dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių.
Atnaujinta: 2024-01-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30