Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

UTA komandos sudėtis

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „Atžalyno“ PROGIMNAZIJOS
direktorius

 

ĮSAKYMAS
DĖL ATNAUJINAMO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOMANDOS SUDARYMO

2022 m. rugpjūčio   31  d. Nr. V-108

Kaunas

 

Vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2022 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. 35-2-156 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio“,

 1.  S u d a r a u  šios sudėties atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komandą:

NERINGA PILIPAVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo užtikrinimą pradinėse klasėse;

VILMA KILIMIENĖ, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimą, aptarimą ir diegimą pradinėse klasėse;

GEDA ŽURKEVIČIENĖ, muzikos mokytoja metodininkė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimą, aptarimą ir diegimą menų, technologijų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinėje grupėje;

GENUTĖ AKELAITIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimą, aptarimą ir diegimą užsienio kalbų metodinėje grupėje;

ASTA ALEKNIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimą, aptarimą ir diegimą lietuvių kalbos metodinėje grupėje;

DIANA KARČIAUSKĖ, matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimą, aptarimą ir diegimą matematikos, informacinių technologijų, gamtos, socialinių mokslų ir žmogaus saugos metodinėje grupėje;

VAIDA ŠADUIKYTĖ, vyresnioji specialioji pedagogė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų pritaikymą spec. poreikių mokiniams.

 1.  T v i r t i n u  atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planą (pridedama).
 2.  P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę ALMANTEI ŠIMKUVIENEI, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

 

 

Direktorius                                                                                      Egidijus Mikalajūnas

Almantė Šimkuvienė, tel. (8  37)  31 19 68

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30