Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

UTA veiksmų planas

PATVIRTINTA

VDU „Atžalyno “ progimnazijos

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-108

 

 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

2022–2024 M.

 

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

EIL. NR.

PRIEMONĖS

NUMATOMAS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERMINAS

ATSAKINGAS

REZULTATAS

1. UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

1.1.

UTA komandos sudarymas.

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Direktorius

Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu.

1.2.

Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, progimnazijos taryboje.

2022 m. spalio mėn.

Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai.

UTA komanda supažindinama su aktualijomis.

1.3.

Pranešimų „Ugdymo turinio, grįsto kompetencijomis” pristatymas Išplėstiniame Metodinės tarybos posėdyje.

2022 m. spalio 31–lapkričio 4 d.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai.

Mokytojai (bent 75 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.

1.4.

Namų darbai pagal metodines grupes ,,Kompetencijų žemėlapių sudarymas“.

2022 m. lapkričio mėn.

Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai.

Mokytojai (bent 80 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.

1.5.

Pamokos plano pagal UTA kūrimas, diskusijos ir koregavimas.

2022 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai.

Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.

1.6.

Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje.

2023 m. sausio mėn.

Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.

Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.

1.7.

Pamokos stebėjimo protokolo sudarymas ir aptarimas.

2023 m. vasario mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba.

Visi mokytojai supažindinti su protokolų reikalavimais.

1.8

Pamokų filmavimas. Filmuotų pamokų aptarimas ir stebėtų pamokų protokolų analizė.

2023 m. vasario mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai.

Gerosios patirties sklaida.

Suvienodės mokytojų (bent 70 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.

1.9

Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.

2023 m. kovo mėn.

Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo stiprinimas.

1.10

Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas, Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.

2023 m. gegužės mėn.

Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai.

Visi mokytojai susipažino su BP planais.

1.11

Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.

2023 m. birželio mėn.

Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai .

Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.

1.12

Pasirengimo diegti UTA stebėsena

Nuolat

Direktorius, Direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

Metodinė taryba.

Įvykęs planuotas skaičius stebėjimų, vertimų.

2 UŽDAVINYS.  Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

  2.1.

Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas.

2022 m. rugsėjo–spalio mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Atliktas įsivertinimas,  veiklų nusimatymas.

2.2

Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.

2022–2023 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Mokymai, konferencijos, konsultacijos.

2.3

Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams. 

2022–2024 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Švietimo pagalbos specialistas.

Įvykdyta sklaida tikslinėms grupėms per susirinkimus, informacija apie UTA pateikta internetiniame mokyklos puslapyje.

2.4

Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis .

2022–2024 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

85 proc. mokytojų tobulino kvalifikaciją.

2.5

Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.

2022–2024 m.

VGK pirmininkas

VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu.

3. UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

3.1

Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas.

2022 m. rugsėjo–spalio mėn.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sukurtas socialinės partnerystės planas.

3.2

Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su

pasirengimu įgyvendinti UTA.

2022 m. spalio mėn.

 

UTA komandos atstovas

100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta mokyklos internetinėje svetainėje, TAMO dienyne.

3.3

Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas per Mokytojų tarybos posėdį, tėvų susirinkimus, išplėstiniame Metodinės tarybos posėdyje.

2022–2023 m.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba.

Kiekvieną mėnesį viešinti mokyklos internetinėje svetainėje, Tamo dienyne.

3.4

Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas.

2022–2023 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Ataskaita pateikiama metinėje veiklos programoje, viešinama internetinėje svetainėje.

3.5

Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.

2022–2023  m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pristatymas tėvams per susirinkimus, mokyklos internetinėje svetainėje.

3.6

Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.

2022–2023 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pristatymas mokiniams per Mokinių tarybos susirinkimus, mokyklos internetinėje svetainėje.

4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.  

4.1

Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.

2022–2023 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. 

4.2

Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.

2022–2024 m.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba.

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.

4.3

Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos.

2022–2024 m.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos.

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30