Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Žaneta Šerkšnienė Socialinė pedagogė ir mokytojo padėjėja

Išsilavinimas aukštasis – baigusi VDU
Kabineto Nr. 327

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 619 85 036

El. paštas Rašyti

Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje. Kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją. Teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais. Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais.

Socialinė pedagogė atlieka šias funkcijas:

 • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, daro išvadas);
 • konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais bei dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas);
 • korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • šviečiamąją (informuoja, aiškina);
 • koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
 • prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius);
 • teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • socialinio ugdymo;
 • vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;
 • rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą;
 • apie netinkamus mokinių elgesio atvejus informuoja direktorių nedelsiant, o apie mokinių elgesio problemas ir vykdytas poveikio priemones atsiskaito kartą per savaitę – pasitarimų metu, už metų veiklą – mokslo metų pabaigoje pateikia veiklos ir savianalizės ataskaitas.
   
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30